vision&mission

ไทยอัลลอยฯ เป็นผู้นำในการผลิตชิ้นงานหล่อกลุ่มเหล็กเหนียว ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบการผลิตที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานการบริหารจัดการทางคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งควบคุมทุกรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ชิ้นงานหล่อที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ไทยอัลลอยฯ ยังมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือตรวจสอบที่ครบถ้วนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่โรงหล่อเหล็กเหนียวที่สมบูรณ์แบบในระดับสากล